دليل المستخدم HOTPOINT PKL 641 D2/IX/HA

Lastmanuals يمنح خدمة جماعية للمشاركة, التخزين و البحث عن وثائق متعلقة باستعمال المعدات او البرمجيات: ارشادات, طريقة الاستعمال, ارشادات الاستعمال, دليل التنصيب, مختصر تقني .… لا تنسى : اقرا دليل المستعمل مسبقا قبل الشراء !!!

برعاية وصلات

اذا كان هذا الكتاب يوافق دليل المستعمل , كتاب التعليمات أو كتاب المستعمل, مجموعات الخصائص, الرسومات التي تبحث عنها, اذن حمله الان. Lastmanuals يتيح لك ولوج سريع و سهل الى كتاب المستعمل HOTPOINT PKL 641 D2/IX/HA. نتمنى ان يكون دليل المستعمل HOTPOINT PKL 641 D2/IX/HA مفيدا لك.

يساعد Lastmanuals على تحميل دليل المستعمل HOTPOINT PKL 641 D2/IX/HA.


HOTPOINT PKL 641 D2/IX/HA : حمل دليل المستعمل الشامل. (8402 Ko)

بامكانك ايضا تحميل المختصرات التالية المتعلقة بهذا المنتوج :

   HOTPOINT PKL 641 D2/IX/HA (12369 ko)

مختصر نبذة مختصرة : استكشاف الأخطاء وإصلاحها HOTPOINT PKL 641 D2/IX/HA

تعليمات مفصلة للاستعمال موجودة في دليل المستعمل

[. . . ] PKL 641 D2/IX/HA Français Mode d’emploi TABLE DE CUISSON Sommaire Mode d’emploi, 1 Avertissements, 4 Assistance, 6 Description de l’appareil, 7 Installation, 23 Mise en marche et utilisation, 27 Précautions et conseils, 27 Nettoyage et entretien, 28 Anomalies et remèdes, 29 Italiano ‫عربی‬ Istruzioni per l’uso PIANO Sommario Istruzioni per l’uso, 1 Avvertenze, 3 Assistenza, 6 Descrizione dell’apparecchio, 7 Installazione, 9 Avvio e utilizzo, 13 Precauzioni e consigli, 13 Manutenzione e cura, 14 Anomalie e rimedi, 15 ‫تعليمات التشغيل‬ ‫محتويات‬ ‫رف تسخين‬ 1 ،‫تعليمات التشغيل‬ 4 ،‫تحذيرات‬ 6 ،‫المساعدة‬ 7 ،‫وصف الجهاز‬ 31 ،‫التركيب‬ 35 ،‫بدء التشغيل واالستخدام‬ 35 ،‫وسائل حذر ونصائح‬ 34 ،‫الصيانة والعناية‬ 35 ،‫استكشاف المشاكل وحلها‬ English Русскии Operating Instructions HOB Contents Operating Instructions, 1 Warnings, 3 Assistance, 6 Description of the appliance, 7 Installation, 16 Start-up and use, 20 Precautions and tips, 20 Maintenance and care, 21 Troubleshooting, 22 Руководство по эксплуатации ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ Содержание Руководство по эксплуатации, 1 Предупреждения, 4 Сервисное обслуживание, 6 Описание изделия, 8 Установка, 36 Включение и эксплуатация, 40 Предосторожности и рекомендации, 41 Техническое обслуживание и уход, 41 Неисправности и методы их устранения, 42 Қазақша Пайдалану нұсқаулығы ПЛИТА Мазмұны Пайдалану нұсқаулығы, 2 Ескертулер, 5 Көмек, 6 Құрылғы сипаттамасы, 8 Орнату, 43 Қосу және пайдалану, 47 Сақтандырулар мен кеңестер, 47 Жөндеу және күтім, 48 Ақаулықтарды жою, 49 Avvertenze ATTENZIONE: Questo apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto caldi durante l’uso. Bisogna fare attenzione ed evitare di toccare gli elementi riscaldanti. Tenere lontani i bambini inferiori agli 8 anni se non continuamente sorvegliati. Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza oppure se sono stati istruiti circa l’uso dell’apparecchio in modo sicuro e se si rendono conto dei pericoli correlati. [. . . ] • De toujours utiliser des casseroles à fond plat et avec couvercle. • De tourner la manette dans la position minimum au moment de l’ébullition. Brûleurs Rapide Réduit (RR) Semi Rapide (S) Auxiliaire (A) Deux Flammes (DCDR intérieur) Deux Flammes (DCDR extérieur) Ø Diamètre de récipients (cm) 24 - 26 16 - 20 10 - 14 10 - 14 24 - 26 !Sur les modèles munis de grille de réduction, cette dernière ne doit être utilisée que sur le brûleur Deux flammes intérieur (DCDR intérieur), lorsque l’on utilise des récipients de diamètre inférieur à 12 cm. Pour distinguer le type de brûleur reportez-vous aux dessins figurant dans le paragraphe “Caractéristiques des brûleurs et des injecteurs” • Pour un maximum de stabilité, assurez-vous systématiquement que les supports de la poêle soient bien fixés et que chaque poêle soit centrée sur son brûleur. • Les poignées des poêles doivent être alignées avec les barres de support. • Les poignées des poêles doivent être positionnées de façon à ne pas dépasser de l’avant de la cuisinière. L’aspect le plus variable en termes de stabilité des casseroles peut être la casserole elle-même (ou son positionnement durant son utilisation). Des casseroles correctement équilibrées, avec des fonds plats, centrées sur le brûleur, avec les poignées positionnées en ligne avec l’un des fers de la grille offrent bien sûr le maximum de stabilité. Précautions et conseils !Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Ces conseils sont fournis pour des raisons de sécurité et doivent être lus attentivement. Sécurité générale • Ce mode d’emploi concerne un appareil à encastrer classe 3. • Pour bien fonctionner, les appareils à gaz ont besoin d’un apport d’air régulier. Il est important de vérifier lors de leur installation, que tous les points indiqués dans le paragraphe relatif à leur “Positionnement” soient respectés. • Les instructions fournies ne sont applicables qu’aux pays dont les symboles sont reportés dans la notice et sur la plaquette d’immatriculation. 27 FR • Cet appareil a été conçu pour un usage familial, de type non professionnel. • Cet appareil ne doit pas être installé en extérieur, même dans un endroit abrité, il est en effet très dangereux de le laisser exposé à la pluie et aux orages. • Ne touchez pas à l’appareil si vous êtes pieds nus ou si vous avez les mains ou les pieds mouillés ou humides. • Cet appareil qui sert à cuire des aliments ne doit être utilisé que par des adultes conformément aux instructions du mode d’emploi. Toute autre utilisation (comme par exemple le chauffage d’une pièce) est impropre et donc dangereux. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par un usage impropre ou erroné. • Evitez que le cordon d’alimentation d’autres petits électroménagers touche à des parties chaudes du four. • Les orifices ou les fentes d’aération ou d’évacuation de la chaleur ne doivent pas être bouchés • Contrôlez toujours que les manettes sont bien dans la position “●”/“○” quand l’appareil n’est pas utilisé. • Ne tirez surtout pas sur le câble pour débrancher la fiche de la prise de courant. • N’effectuez aucune opération de nettoyage ou d’entretien sans avoir auparavant débranché la fiche de la prise de courant. [. . . ] • Оларды кез келген тағам қалдықтарын алып, конфорка саңылауларының бітелмегенін тексере отырып қолыңызбен жылы суды жəне ысқыш емес тазалағышты пайдаланып тазартыңыз. • Конфоркалар мен конфорка қақпақтарын тиісінше сəйкес орындарына қайта орнатыңыз. • Торларды ауыстыру кезінде табақтар орнатылатын аймақ конфоркамен сəйкестендірілгеніне көз жеткізіңіз. • Электрлік оталдыру қосқыштары жəне қауіпсіздік құрылғысымен жабдықталған үлгілер тиісінше жұмыс істеуі үшін, тұтқаларының шеттері толығымен тазалануы тиіс. [. . . ]

شروط تحميل دليل المستعمل HOTPOINT PKL 641 D2/IX/HA

Lastmanuals يمنح خدمة جماعية للمشاركة, التخزين و البحث عن وثائق متعلقة باستعمال المعدات او البرمجيات: ارشادات, طريقة الاستعمال, ارشادات الاستعمال, دليل التنصيب, مختصر تقني .…
Lastmanuals غير مسؤول اذا كان المستند الذى تبحث عنه غير موجود , غير كامل , كتب بلغة غير لغتك او اذا كان النموذج او اللغة لا يطابقان الوصف . فعلى سبيل المثال , Lastmanuals لا يمنح نصا مترجما.

انقر على "تحميل مختصر المستعمل" اذا كنت موافقا على شروطه. عندئذ سوف يبدأ تحميل المختصر HOTPOINT PKL 641 D2/IX/HA

ابحث عن دليل المستعمل .

 

Copyright © 2015 - LastManuals - جميع الحقوق محفوظة.
العلامات التجارية المشار اليها ملك لاصحابها

flag